ต้นไม้เติบโตด้วยปุ๋ยจากเศษอาหาร

ต้นไม้เติบโตด้วยปุ๋ยจากเศษอาหาร ปริมาณอาหารที่เสียไปทุกวันไม่ใช่น้อย ๆ และเป็นสาเหตุของความสกปรกเน่าเสียไม่ดีดังนั้นควรหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ และนำน้ำไปรดต้นไม้หรือใช้เป็นปุ๋ยพืชบ้านไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ย แต่ยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาในการหมัก. หรือไม่มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักเพียงแค่แยกเศษอาหารเหล่านี้ออกจากขยะอื่น ๆ และเมื่อนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

ใช้หลอดไฟ LED

ระบบไฟ LED ในปัจจุบันได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะเฉพาะคือเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิมสามารถประหยัดพลังงานได้ 80% มีอายุการใช้งานมากกว่า 50% และเปล่งแสงสีขาวนวล ทำให้บ้านของคุณดูอบอุ่นและน่าอยู่นอกจากนี้ยังเป็นหลอดไฟอุณหภูมิต่ำ มันจะไม่ส่งผลต่อความร้อนของบ้าน

ใช้น้ำอย่างชาญฉลาด

พยายามเอาน้ำที่เหลือออกไปในน้ำล้างจานสุดท้าย น้ำที่เหลืออยู่ในอ่างหรือน้ำจากขั้นตอนการซักครั้งล่าสุดสามารถนำมาใช้เพื่อประหยัดน้ำได้โดยใช้กังหันน้ำต้นไม้หรือขัดถูบริเวณท้องถิ่น นี่เป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีมาก

มีเพียง 3 วิธีเท่านั้นและไม่ต้องยุ่งยากก็สามารถช่วยให้บ้านของคุณได้ตอบแทนสิ่งดีๆมีพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมและทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดจำเป็นต้องใช้ไปอีกนานซึ่งก็คือ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี สถาปนิก

สถาปนิกจะมีผู้ที่ให้ปรึกษา
สถาปนิกจะมีผู้ที่ให้ปรึกษา

สถาปนิกจะมีผู้ที่ให้ปรึกษา คำแนะนำในเรื่องเทคนิคระดับซับซ้อน ซึ่งก็คือ วิศวกร ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยทั่วไปสำหรับโครงการขนาดกลาง วิศวกรเหล่านี้จะประกอบด้วย วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer), วิศวกรโยธา (Civil Engineer), วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer), วิศวกรประปา (Plumbing Engineer) และ วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) นอกจากนี้อาจจะมีที่ปรึกษาอื่นๆ เช่น มัณฑนากร (Interior Designer) และ ภูมิสถาปนิก (Landscape Architect) เป็นต้น โดยนักวิชาชีพทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการประสานงานของสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้นำของทีม สถาปนิก

สถาปนิก(Architect)
สถาปนิก(Architect)

สถาปนิก(Architect) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐาน งานก่อสร้างเป็นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือ จากบุคคลหลายฝ่าย สถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็น ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจาก งานก่อสร้าง จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาปนิกและวิศวกรด้วย ซึ่งในบางกรณีสถาปนิกและวิศวกร ต้องรับผิดชอบร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสร้าง หรือในกรณีก็อาจต้องรับ ผิดชอบตามลำพัง ความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกรจะเกิดขึ้นทั้งใน แง่ความรับผิดชอบทางกฎหมายกล่าวคือ ความรับผิดทางแพ่งทางอาญา และ ความรับผิดทางวินัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ทำการศึกษาเฉพาะขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งเนื่อง จากการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรในโครงการก่อสร้างทั้งใน ด้านความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิดซึ่งเป็นการศึกษาถึงความรับผิดทาง สัญญาและละเมิดเกิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของสถาปนิก และวิศวกรในโครงการก่อสร้าง กล่าวคือ ในโครงการก่อสร้างสถาปนิกจะ เป็นผู้ที่นำความรู้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการก่อสร้างและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า สถาปัตยกรรม มาใช้ในการออก แบบ วางแผนและจัดการควบคุมการก่อสร้าง ส่วน วิศวกรในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้หมายถึงวิศวกรโยธา เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านงานออกแบบ และคำนวน รายละเอียดทางด้านการก่อสร้างและการคำนวนฐานราก รวมทั้งการ วางแผนผังหรือการวางแผนการก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงาน ของสถาปนิกและวิศวกรมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญได้แก่ งานให้คำปรึกษา งานคำนวนออกแบบและงานควบคุมซึ่งอาจแบ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายออกได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับกลุ่มบุคคลที่ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสัญญา ฉะนั้น ความรับผิดทางแพ่งของสถาปนิกและวิศวกรที่ มีต่อผู้เสียหาย อาจเป็นความรับผิดทางสัญญาหรือทางละเมิดก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้น อยู่กับนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกรกับผู้เสียหาย โดยเหตุที่สถาปนิกและวิศวกรอยู่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ จากการศึก ษาพบว่าการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งของสถาปนิกและวิศวกร จะนำเอา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความระมัดระวังที่ใช้พิจารณาความรับผิดของ บุคคลธรรมดามาใช้ย่อมไม่เหมาะสม จากการศึกษาได้ขอสรุปว่า สถาปนิกและ วิศวกรต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพที่มีความชำนาญตามวิชาชีพ ของตนที่อยู่ในสถานะหรือตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าที่ของงาน ให้บริการแต่ละประเภทด้วย กล่าวคือ งานที่ปรึกษา เป็นงานที่ต้องการบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีและมักเป็นผู้ชำนาญงานเป็นพิเศษเฉพาะ ด้านในแต่ละสาขาของงาน ระดับของความรู้ความสามารถปละความชำนาญจึง สูงกว่าสถาปนิกและวิศวกรทั่วไป ต้องสามารถชี้แจงและเตือนให้ลูกค้าทราบถึง ปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้และต้องปฏิบัติตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติ งานคำ นวนออกแบบผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสองโครงการใน เบื้องต้น ราคาค่าก่อสร้างบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพื่อ ให้แบบที่ออกมามีความเหาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามความมุ่ง หมายของผู้เป็นเจ้าของโครงการหากงานควบคุม จะต้องตรวจสอบดูแลการทำ งานของผู้รับเหมา เยี่ยมเยียนดูแลสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็น ต้องไปควบคุมดูแลงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เอาใจใส่ควบคุมดูแลเมื่อมี การก่อสร้างงานในส่วนที่สำคัญ หากสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุม ฉะนั้น การ แก้ไขปัญหาจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานความระมัดระวังของสถาปนิกและ วิศวกร โดยกำหนดมาตรการอันพึงปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามลักษณะของงาน แต่ละประเภทนั้นให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดคดีขึ้น อาจใช้มาตร ฐานความระมัดระวังเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับการวินิจฉัยความรับผิดชอบ ของสถาปนิกและวิศวกรได้ ในทางปฏิบัติ โจทก์หรือผู้เสียหายต้องประสบกับปัญหาในการพิสูจน์ถึง ความประมาทเลินเล่อของสถาปนิกและวิศวกรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะหลักการในการนำสืบความระมัดระวังของสถาปนิกและวิศวกร จะต้องเทียบกับความระมัดระวังของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เป็นการ เฉพาะ โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาย่อมไม่สามารถรู้ได้จากการศึกษา ได้ข้อ สรุปว่าจะบัญญัติหลักผลักภาระการพิสูจน์ทำนองเดียวกับหลัก Res Ipsa Loquitur ของคอมมอนลอว์มาใช้ในคดีละเมิดทางวิชาชีพ ของสถาปนิกและ วิศวกรในโครงการก่อสร้างไม่ได้เพราะหลัก Res Ipsa Loquitur นั้นจะ นำมาใช้กับกรณีของเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่โจทก์สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า จำเลยเป็นผู้ควบคุมนการดำเนินงานนั้นตามลำพังและเป็นเหตุทำให้เกิดความ เสียหายขั้น โดยไม่มีส่วนการกระทำของโจทก์และบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยว ข้อง แต่ในกรณีของการทำงานของสถาปนิกและวิศวกรในงานก่อสร้างจะ ต้องมีการทำงานของบุคคลร่วมกันหลายฝ่าย อาทิเช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้รับ เหมา ผู้จัดการโครงการเป็นต้น การจะบัญญัติกฎหมายเพื่อผลักภาระการ พิสูจน์ไปยังสถาปนิกและวิศวกรโดยตรงจึงไม่เหมาะสม เพราะในกรณีที่มีคน หลายคนเข้ามาควบคุมร่วมกับจำเลย โจทก์ย่อมพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเป็น เพียงหนึ่งในหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องนั้นและจะพิสูจน์ว่าความประมาทของจำ เลยเป็นส่วนหนึ่งของความประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติของงานสถาปนิกและวิศวกรในงานทุกประเภทและ ทุกลักษณะซึ่งในปัจจุบันนี้มีกำหนดไว้เพียงบางลักษณะเท่านั้น ข้อกำหนดดัง กล่าวนี้จะมีลักษณะเป็นกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ตาม มาตรา 422 ซึ่งจะมีผลให้สถาปนิกหรือวิศวกร ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ผิด อนึ่ง สัญญาว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกรมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ จึง ต้องนำเอาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาว่าจ้างทำของมาใช้บังคับ โดยอนุโลม แต่เนื่องจากงานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบเป็นงานที่ไม่มี รูปร่าง จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ผลงานของงานให้คำปรึกษาและงานออก แบบ ในเบื้องต้นจะเป็นเพียงข้อมูลจากการที่ได้ทำการศึกษาและวิจัย หรือเป็น เพียงความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฎเป็นแผนผังตัวเลขและรายละเอียดในแบบก่อ สร้างเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น ผลงานดังกล่าวจะบกพร่องหรือไม่ โดยสภาพไม่อาจปรากฎให้เห็นได้ จะต้องมีการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ หรือ แบบก่อสร้างเหล่านี้ไปก่อสร้างต่อไปอีก จึงจะสามารถทราบได้ว่าสิ่งเหล่านี้มี ความบกพร่อง หรือไม่ ซี่งกว่าจะนำเอาผลงานดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประ โยชน์ในการก่อสร้างมักจะเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สถาปนิกและ วิศวกรส่งมอบผลงาน จึงไม่สามารถนำเอามาตรา 600,601 มาปรับใช้ได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยบทบัญญัติอายุความทั่วไป ตามมาตรา ๑๖๔ ซึ่งมี อายุความ 10 ปีนับแต่ขณะที่ผู้ว่าจ้างอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ซึ่งได้แก่วันที่ ปรากฎความเสียหายของงานก่อสร้าง เพราะกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการที่ ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่ง มูลหนี้ส่วนอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างในทางละเมิดตาม มาตรา 448 ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด นั้น เป็นผลทำให้สถาปนิกและวิศวกรต้องคอยพะวงว่า เมื่อใดผลงานของตน จึงจะถูกนำไปใช้ก่อสร้าง และเมื่อใดสิ่งก่อสร้างนั้นจะปรากฎความเสียหายขึ้น ซึ่งจะเป็นวันที่อายุความเริ่มนัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่วามเสียหาย ของสิ่งก่อสร้างมิได้ปรากฎออกมาให้เห็นชัดเจนในทันที แต่ค่อย ๆ สึกกร่อน แตกเป็นรอยร้าวทีละเล็กทีละน้อย นัยแต่วันก่อสร้างเสร็จจนกระทั่งสิ่งก่อ สร้างพังทลายหรือเกิดความเสียหายนั้น จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า กรณีสิ่งก่อ สร้างชำรุดบกพร่องโดยมิได้ปรากฎออกมาให้เห็นชัดในทันทีแต่ค่อย ๆ สึก กร่อนแตกเป็นรอยร้าวทีละเล็กทีละน้อย จะถือว่าสิ่งก่อสร้างเสียหายได้ก็ต่อ เมื่อรอยร้าวดังกล่าวทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดความชำรุด จนเป็นการเสื่อมเสีย หรือเสื่อมประโยชน์ตามสภาพของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ สำหรับการกำหนดค่าเสีย หายนั้นจากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การกำหนดค่าเสียหายทางสัญญา มีจุดมุ่ง หมายเพื่อให้เจ้าหนี้ได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือมีประโยชน์เหมือนกับว่าได้มี การชำระหนี้กันสมบูรณ์แล้ว จึงเรียกค่าเสียหาย ได้ทั้งขาดทุนและกำไร แต่ ต้องมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกับจำนวนที่เขาต้องสูญเสียหรือขาดไป ฉะนั้น ความเสียหายที่โจทก์จะได้รับต้องเป็นความเสียหายตามปกติที่เกิดขึ้นจากการ ไม่ชำระหนี้และความเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษหากจำเลยควรจำได้ คาดเห็นหรืออยู่ในความคาดเห็นของจำเลยว่าจำมีขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิด สัญญาก่อนที่จะมีการไม่ชำระส่วนการกำหนดค่าเสียหายในทางละเมิด มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักให้อยู่ในดุลยพินิจของ ศาสที่จะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ไม่จำกัด เฉพาะความเสียหายตามปกติที่ ควรคาดเห็นได้เท่านั้น จำเลยต้องรับผิดแม้เป็น ความเสียหายที่ไม่อาจคาดเห็นได้ ซึ่งมีผลเกิดจากการกระทำละเมิดของตน โดยตรงและไม่ไกลกว่าเหตุ สำหรับการกำหนดวันที่เป็นฐานของการประเมิน ค่าเสียหายต้องคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา การประเมินราคาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย ณ วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ ปรากฎความเสียหายของสิ่งก่อสร้างกับวันที่ศาลพิพากษาให้ชดใช้นั้นอาจทำให้ โจทก์ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางแก้ปัญหาจึงควรถือเอาวันแรกที่ปรากฎข้อ เท็จจริงว่าโจทก์พร้อมที่จะทำการซ่อมแซมได้เป็นวัน คำนวณราคาทรัพย์ กรณี ที่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าจะเริ่มซ่อมแซมได้ในวันใดก็ถือว่าวันที่โจทก์ฟ้องคดี เป็นวันประเมินราคา โดยเหตุผลในทางการพาณิชย์ซึ่งผู้เสียหายมักเลื่อนการ ซ่อมแซมออกจนกว่าจะปรากฎผลทางคดีฉะนั้น วันที่โจทก์ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็น วันที่ล่าสุดที่โจทก์พร้อมจะลงมือซ่อมแซมความเสียหายได้ และฝ่ายโจทก์ก็จะ ได้ไม่ผิดหน้าที่ที่ต้องบรรเทาความเสียที่จะเกิดกับตนด้วย สถาปนิก

Home design
Home design

Home design architect How much is the salary? Architectural design fundamentals Design the house according to the questions received from the owner of the house. Individuals who have a professional license like a doctor, lawyer, teacher and engineer are both freelance architects and architects. Their main job is to design houses according to the problems given by the landlord, combined with architectural design basics.

Taking into account the function of use along with the beauty In addition, it is also necessary to contact and coordinate with various departments, including engineers, decorators, draftsmen, construction drawings and BOQ documents for the bidding and selection of contractors. And may include completing a construction permit

And if you ask how much the salary is an architect? Senior and professional architects working all say in one voice that Must look at work experience like any other position. Because this work is the nature of art, thinking, imagination, structure And various forms of building architecture Related to life and environment Architect is another profession that requires a very high responsibility and requires considerable work experience.

Architect

Architects generally design houses in two aspects: structural architect and interior architect. Interior architect is a type of design and construction planning. It is not so easy that anyone who has completed an architect will be able to do it.

The results can be sold out. If there is no artistic head And think outside the box Working as an architect is a difficult task. Of course, design architects have to be paired with some drafting, some companies have to do both in one person to finish that project.

Some architects specialize on one or the other. Some people are good at designing only, do not like drawing. But if the design of the work is still unable to meet the needs of the customer, you have to continue to gain experience. Some people have to go to the drawing work first. Because of the line work Draw saw the work that was developed from the design

But it requires most of the experience with writing, and fresh graduates can do it for almost anyone. Therefore, the profession of an architect, the salary varies according to the portfolio. Responsibility

Salary for architect, house design, building

– Most new graduates start 15,000+ (new graduates begin to work actually, the assessor will know which area the assessors are better off. If the results come into the eyes, there may be a salary adjustment according to that job organization structure.)

– Architect with 1 year experience 18,000-25,000

– 2-3 years experience 25,000-30,000 Has more responsibilities

– Experience 3 years or more 30,000-50,000 Responsible for projects, managers (when there is an interesting performance, if able to be in a large company Responsible for salary management 100,000 ++)

Architect qualifications Want to adjust salary

– Can design according to the company and customer needs

– Can write drawings

-Can write a presentation Knowledge of materials

-Design as needed, can write a presentation and present the work Check the work, go into the document area

– Design team leader (Can be designed as needed, can write a presentation and present the work Check the work, go into the document area)

– Design manager (Can be designed as needed, can write a presentation and present the work Check the work, go into the document area) สถาปนิก

จรรยาบรรณสถาปนิกที่คุณควรรู้
จรรยาบรรณสถาปนิกที่คุณควรรู้

จรรยาบรรณสถาปนิกที่คุณควรรู้ สถาปนิก เป็นวิชาชีพที่ถูกควบคุมประเภทหนึ่ง มีพระราชบัญญัติควบคุมเป็นของตนเอง มีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ดังนั้นจึงต้องมีจรรยาบรรณ มารยาทกำหนดไว้ (ซึ่งหากสถาปนิกใดไม่ทำตาม จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการ) ซึ่งจากกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2511) ได้ประกาศไว้ และอาจแปลเป็นภาษาง่าย ๆ ได้ดังนี้ :

1. ต้องทำงานโดยซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงานหากไม่มีเหตุอันควร และต้องตั้งใจทำงานของตนให้เป็นผลดีต่อ “สังคม”
2. ห้ามทำอะไรที่เสื่อมแก่ “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”
3. ห้ามโฆษณาใด ๆ “ซึ่งการประกอบวิชาชีพสถาปนิก”
4. ห้ามใช้แบบที่ออกแบบให้คนอื่นแล้ว ยกเว้นแต่เจ้าของแบบเดิมอนุญาต
5. ไม่ตรวจเช็คงานสถาปนิกอื่น เว้นแต่ทำตามหน้าที่และสถาปนิกอื่นนั้นทราบก่อน
6. ไม่แย่งงานสถาปนิกอื่น (ไม่ทำงานที่สถาปนิกอื่นกำลังทำอยู่)
7. ไม่หางานโดยการลดหรือประกวดค่าแบบ
8. ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออิทธิพล หรือให้คอมมิชชั่น เพื่อได้งานออกแบบ
9. ปกปิดความลับของแบบลูกค้าตน และไม่ลอกแบบผู้อื่น
10. ไม่ทำลายชื่อเสียงสถาปนิกอื่น
11. ห้ามกินค่าคอมมิชชั่น ซองขาว หรือค่าสเปค
12. ไม่รับเหมาก่อสร้าง

จาก จรรยาบรรณ-มารยาทข้างต้น ….สถาปนิกพึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ส่วนประชาชนท่านใดเจอสถาปนิกเกเร ก็สามารถแจ้งได้ที่คณะกรรมการ ก.ส. กระทรวงมหาดไทย…ไม่ต้องเกรงใจ ส่วนที่ว่าสถาปนิกนั้นแบ่งชั้นกันอย่างไร…ตามกฎหมายจะแบ่งชั้นสถาปนิกออก เป็น 3 ชั้นด้วยกัน คือ

1. ภาคีสถาปนิก (ลงท้ายชื่อ สถ..ภ.) ยังถือว่าเป็นสถาปนิกที่ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่ สามารถออกแบบ (เซ็นชื่อขออนุญาต) อาคาร โรงงาน อุตสาหกรรม และห้องแถวได้โดยไม่จำกัด แต่หากเป็นอาคารสาธารณะ หรืออาคารทางวัฒนธรรม หรือบ้านและอาคารพักอาศัย จะออกแบบได้โตไม่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร แต่สำหรับงานอำนวยการก่อสร้าง (ควบคุมงาน) นั้น สามารถทำได้ทุกขนาดและทุกชนิด
2. สามัญสถาปนิก (ลงท้ายชื่อด้วย สถ…ส.) ถือว่าบารมีแก่กล้าพอแล้ว สามารถออกแบบและอำนวยการก่อสร้างได้ทุกชนิดทุกขนาด โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ยังเป็นคณะกรรมการ ก.ส.ไม่ได้ (หากได้รับเชิญจากทางราชการ)
3. วุฒิสถาปนิก (ลงท้ายชื่อด้วย สถ….ว.) ถือว่ามีประสบการณ์สูงสุด ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับสามัญสถาปนิก และสามารถเป็นกรรมการ ก.ส. ได้ด้วย สถาปนิก

ทำความรู้จักกับสถาปนิก
ทำความรู้จักกับสถาปนิก

สถาปนิกเป็นนักวิชาชีพ แตกต่างจากโลกวิทยาศาสตร์แต่วิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการที่กำลังพัฒนา บ้านสถาปนิกออกแบบอาคารสำนักงาน ตึกระฟ้า ภูมิประเทศเรือและแม้แต่เมืองทั้งเมือง บริการที่เสนอโดยสถาปนิกที่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการที่กำลังพัฒนา

โครงการเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อนสามารถทำได้ด้วยทีมงานสถาปนิก สถาปนิกเจ้าของกรรมสิทธิ์เฉพาะคนโดยเฉพาะสถาปนิกเพิ่งเริ่มต้นด้วยตัวเองจะเชี่ยวชาญและทดลองกับโครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่นก่อนที่ Shigeru Ban ได้รับรางวัล Pritzker Architecture Prize ในปี 2014 เขาใช้เวลา ในทศวรรษ 1990 ในการออกแบบบ้านสำหรับผู้อุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่นที่ร่ำรวย ค่าธรรมเนียมทางสถาปัตยกรรมขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและสำหรับบ้านที่กำหนดเองอาจอยู่ในช่วง 10% ถึง 12% ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด

การออกแบบพื้นที่

สถาปนิกจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่นสถาปนิก มายาหลิน เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิประเทศที่แกะสลักและ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม แต่เธอยังได้ออกแบบบ้าน ในทำนองเดียวกันสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Sou Fujimoto ได้ออกแบบบ้านนอกเหนือจาก 2013 Serpentine Pavilion ในลอนดอน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเมืองและละแวกใกล้เคียงทั้งหมดภายในเมือง

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แดเนียลเอชอัม สร้างแผนเมืองหลายแห่งรวมถึงเมืองชิคาโก ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 สถาปนิก Daniel Libeskind ได้ สร้างสิ่งที่เรียกว่า “แผนแม่บท” สำหรับการพัฒนาพื้นที่ World Trade Center ใหม่

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

เช่นเดียวกับมืออาชีพส่วนใหญ่สถาปนิกยังรับหน้าที่อื่น ๆ และโครงการพิเศษ

สถาปนิกหลายคนสอนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถาปนิกจัดระเบียบและดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพเช่นสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) และ Royal Institute of British Architects (RIBA) สถาปนิกยังได้เป็นผู้นำในการหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังมุ่งสู่เป้าหมายของอาคารใหม่การพัฒนาและการบูรณะที่สำคัญโดยไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2573 ทั้ง AIA และผลงานของ Edward Mazria ผู้ก่อตั้ง Architecture 2030 ทำงานต่อเป้าหมายนี้ สถาปนิก

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม ยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงทศวรรตหลังๆ นี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้อาชีพสถาปนิกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย วันนี้ BuilderNews จะพาเพื่อนๆ ชาวสถาปนิกไปย้อนดูกันว่า ในไม่กี่ทศวรรตที่ผ่านมา บริบทของสถาปนิกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.วาดมือ vs โปรแกรม

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ แต่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันกระดานวาดต้องหลีกให้กับหน้าจอ โปรแกรม CAD และ parametric ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมสูงกว่าการใช้กระดาษวาดแบบดั้งเดิมเพราะความสะดวกที่คอมพิวเตอร์ให้ได้มากกว่า แต่ยังไงก็ตาม ดั่งคำที่ว่า “เก่าแต่เก๋า” การใช้กระดาษวาดด้วยมือ ก็ยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ดีไม่เปลี่ยนแปลง

2. เก่งฉายเดี่ยว vs ทีมเวิร์ก

ตั้งแต่อดีต ภาพของสถาปนิกคือคนเก่งที่ทำงานฉายเดี่ยว สามารถปั้นสิ่งอัศจรรย์จากความคิดได้ แต่วันนี้ สถาปนิกมักจะใช้วิธีการรวมตัวกันทำงานเพื่อแสวงหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เหมือนสถาปนิกรางวัลทูเนอร์ Assemble ที่เป็นการรวมตัวของสถาปนิกสองคน โรเบิร์ต เวนทูรี่ และ เดไนซ์ สก๊อต บราวน์

3.กฏการออกแบบดั้งเดิม vs เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์

กฏความสมมาตร สัดส่วน คือหัวข้อที่มักจะปรากฏในโรงเรียนหรือคณะสถาปัตย์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เคร่งครัดและสำคัญมากเรื่องความถูกต้องตามแบบแผน แต่ปัจจุบันเป็นยุคของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกลายมาเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบ ทำให้นักเรียนสถาปนิกต้องให้ความสำคัญกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

4. Exclusivity vs. Inclusivity

แต่ก่อนเรื่องราวของวงการสถาปัตยกรรมนั้น มักจะถูกจำกัดวงอยุ่แค่เฉพาะในแวดวงของสถาปนิกหรือนักเรียนวิชาสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ตอนนี้ สื่อได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งมันก็มีอิทธิพลต่อวงการสถาปัตย์อย่างเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งจุดแข็งของสื่อคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งรายการอย่างเช่น Grand Design หรือรายการ podcast อย่าง 99% Invisible ทำให้มีผู้เข้าถึงเนื้อหาทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในแวดวงสถาปัตย์เท่านั้น

5.ท้องถิ่น vs ทั่วโลก

ไม่เหมือนกับสิ่งก่อสร้างในอดีต สิ่งก่อสร้างในปัจจุบันถ้าดูแค่ดีไซน์ของตัวมันอย่างเดียว เราแทบจะบอกไม่ได้เลยว่ามันตั้งอยู่ที่ใหน การเคลื่อนที่ของวัฒนธรรมข้ามชาติได้ทำลายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของงานสถาปัตยกรรมแล้ว สถาปนิก