Avengers
Avengers

Avengers ENDGAME, the story of the closure of the Marvel Universe Phase 3, the events of Thanos flick his fingers in half of the universe. How will the surviving heroes find a way to save the universe? In this sector there will be a cool character like Captain Marvel to join the army as well

Avengers: Endgame: released on April 24, 2019. ดูหนังออนไลน์

การสร้างบ้านของบ้านประหยัดพลังงาน
การสร้างบ้านของบ้านประหยัดพลังงาน

การสร้างบ้านของบ้านประหยัดพลังงาน นิยมทำหน้าต่างบานใหญ่ รอบตัวบ้าน ประเทศไทยถือเป็นชนชาติหนึ่งที่ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานได้

รั้วบ้านควรเป็นแบบโล่งโปร่ง

วัสดุและแบบของรั้วบ้านนั้นสำคัญ ทางที่ดีควรเป็นแบบโปร่งเพื่อปล่อยให้ลมสามารถถ่ายเทได้ และไม่ควรทำจากวัสดุเก็บความร้อนเช่นอิฐมอญหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

อย่าสร้างลานคอนกรีตในบ้าน

อย่าสร้างลานคอนกรีตในทิศทางที่แดดส่อง เพราะคอนกรีตเป็นวัสดุเก็บความร้อนในตอนกลางวัน และจะถ่ายเทความร้อนสู่ตัวบ้านในเวลากลางคืน หากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุอื่นแทนคอนกรีด

สร้างบ้านให้ถูกทิศ

ในประเทศเรานั้น ทิศตะวันตกและทิศใต้มีอิทธิพลจากแสงแดดรุนแรงเป็นเวลา8-9เดือนต่อปี เพราะมุมของแสงแดดที่ส่องนั้นเป็นมุมต่ำที่เข้าสู่อาคารได้ง่าย เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านที่หันไปทางสองทิศดังกล่าว และควรนำทิศทางลมมาประกอบการตัดสินใจของคุณด้วย หากจำเป็นต้องสร้างบ้านที่หันไปทางทิศทางรับแดดจริงๆก็ควรสร้างกันสาดเพื่อบังแดดด้วย

ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน

ต้นไม้ใบหญ้านั้นสามารถช่วยสร้างร่มเงา บังแดดที่จะส่องมากระทบตัวบ้าน และยังช่วยลดความร้อนอีกด้วย แต่ทว่าในการปลูกต้นไม้ใหญ่ คุณควรเว้นระยะจากตัวบ้านสักเล็กน้อยเพราะว่ารากไม้นั้นสามารถสร้างความเสียหายกับโครงสร้างบ้านได้

ปูแผ่นพลาสติกในพื้นชั้นล่าง

ในส่วนของชั้นล่างหรือ Ground floor คุณควรปูแผ่นพลาสติกในส่วนของโครงสร้างพื้นเพื่อลดความชื้นที่สามารถระเหยขึ้นมาจากพื้นดินและลดภาระของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ค่าไฟลดลงตามไป

ประตูหน้าต่างควรมีทางลม

คุณควรวางทิศทางของประตูและหน้าต่างไว้ในทิศที่ระบายลมได้ดี และอย่าลืมติดตั้งมุ้งลวดเพื่อกรองฝุ่นผงที่สามารถปลิวเข้ามาในบ้านด้วย กระทั่งเฟอร์นิเจอร์คุณก็ควรวางโดยดูทิศทางของกระแสลมให้อย่าขวางทางลม อีกทั้งชนิดของประตูและหน้าต่างก็มีความสำคัญ เช่นว่าหน้าต่างบานเปิดสามารถรับกระแสลมได้ดีที่สุดแต่ต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือตำแหน่งที่รับลมได้ดี

ใส่ฉนวนกันความร้อนและช่องระบายอากาศที่หลังคาเสมอ

ฉนวนกันความร้อนจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน คุณควรติดตั้งฉนวนในทุกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศและบนหลังคา การมีช่องระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนซึ่งถูกกักเก็บไว้บริเวณใต้หลังคา แต่ก็ต้องติดตั้งตาข่ายเอาไว้กันพวกสัตว์เล็กต่างๆเข้าไปทำรังในนั้นด้วย

แยกครัวออกจากตัวบ้าน

การทำอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยจะทำให้เกิดความร้อนในบ้าน ทั้งจากเตาไฟ เตาแก๊ส และเตาอบ หากสามารถกำหนดได้ก็ควรสร้างห้องครัวให้แยกจากตัวบ้านเพื่อลดอุณหภูมิ ออกแบบบ้าน

Call me by your name
Call me by your name

Call me by your name Leather with a specific temperature. What we always expect when watching movies that show love between men is that the movie will make us fascinated with love. It is not bringing the audience to the scene of a hot caress and throwing together where the relationship has not even reached its full height. We just want to feel in Want to feel warm Want to feel more of the tenderness with their love And this movie really made us feel that this is a love movie for everyone, of all sexes. ดูหนังออนไลน์

สถาปนิก(Architect)
สถาปนิก(Architect)

สถาปนิก(Architect) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐาน งานก่อสร้างเป็นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือ จากบุคคลหลายฝ่าย สถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็น ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจาก งานก่อสร้าง จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาปนิกและวิศวกรด้วย ซึ่งในบางกรณีสถาปนิกและวิศวกร ต้องรับผิดชอบร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสร้าง หรือในกรณีก็อาจต้องรับ ผิดชอบตามลำพัง ความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกรจะเกิดขึ้นทั้งใน แง่ความรับผิดชอบทางกฎหมายกล่าวคือ ความรับผิดทางแพ่งทางอาญา และ ความรับผิดทางวินัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ทำการศึกษาเฉพาะขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งเนื่อง จากการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรในโครงการก่อสร้างทั้งใน ด้านความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิดซึ่งเป็นการศึกษาถึงความรับผิดทาง สัญญาและละเมิดเกิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของสถาปนิก และวิศวกรในโครงการก่อสร้าง กล่าวคือ ในโครงการก่อสร้างสถาปนิกจะ เป็นผู้ที่นำความรู้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการก่อสร้างและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า สถาปัตยกรรม มาใช้ในการออก แบบ วางแผนและจัดการควบคุมการก่อสร้าง ส่วน วิศวกรในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้หมายถึงวิศวกรโยธา เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านงานออกแบบ และคำนวน รายละเอียดทางด้านการก่อสร้างและการคำนวนฐานราก รวมทั้งการ วางแผนผังหรือการวางแผนการก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงาน ของสถาปนิกและวิศวกรมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญได้แก่ งานให้คำปรึกษา งานคำนวนออกแบบและงานควบคุมซึ่งอาจแบ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายออกได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับกลุ่มบุคคลที่ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสัญญา ฉะนั้น ความรับผิดทางแพ่งของสถาปนิกและวิศวกรที่ มีต่อผู้เสียหาย อาจเป็นความรับผิดทางสัญญาหรือทางละเมิดก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้น อยู่กับนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกรกับผู้เสียหาย โดยเหตุที่สถาปนิกและวิศวกรอยู่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ จากการศึก ษาพบว่าการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งของสถาปนิกและวิศวกร จะนำเอา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความระมัดระวังที่ใช้พิจารณาความรับผิดของ บุคคลธรรมดามาใช้ย่อมไม่เหมาะสม จากการศึกษาได้ขอสรุปว่า สถาปนิกและ วิศวกรต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพที่มีความชำนาญตามวิชาชีพ ของตนที่อยู่ในสถานะหรือตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าที่ของงาน ให้บริการแต่ละประเภทด้วย กล่าวคือ งานที่ปรึกษา เป็นงานที่ต้องการบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีและมักเป็นผู้ชำนาญงานเป็นพิเศษเฉพาะ ด้านในแต่ละสาขาของงาน ระดับของความรู้ความสามารถปละความชำนาญจึง สูงกว่าสถาปนิกและวิศวกรทั่วไป ต้องสามารถชี้แจงและเตือนให้ลูกค้าทราบถึง ปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้และต้องปฏิบัติตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติ งานคำ นวนออกแบบผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสองโครงการใน เบื้องต้น ราคาค่าก่อสร้างบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพื่อ ให้แบบที่ออกมามีความเหาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามความมุ่ง หมายของผู้เป็นเจ้าของโครงการหากงานควบคุม จะต้องตรวจสอบดูแลการทำ งานของผู้รับเหมา เยี่ยมเยียนดูแลสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็น ต้องไปควบคุมดูแลงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เอาใจใส่ควบคุมดูแลเมื่อมี การก่อสร้างงานในส่วนที่สำคัญ หากสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุม ฉะนั้น การ แก้ไขปัญหาจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานความระมัดระวังของสถาปนิกและ วิศวกร โดยกำหนดมาตรการอันพึงปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามลักษณะของงาน แต่ละประเภทนั้นให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดคดีขึ้น อาจใช้มาตร ฐานความระมัดระวังเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับการวินิจฉัยความรับผิดชอบ ของสถาปนิกและวิศวกรได้ ในทางปฏิบัติ โจทก์หรือผู้เสียหายต้องประสบกับปัญหาในการพิสูจน์ถึง ความประมาทเลินเล่อของสถาปนิกและวิศวกรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะหลักการในการนำสืบความระมัดระวังของสถาปนิกและวิศวกร จะต้องเทียบกับความระมัดระวังของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เป็นการ เฉพาะ โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาย่อมไม่สามารถรู้ได้จากการศึกษา ได้ข้อ สรุปว่าจะบัญญัติหลักผลักภาระการพิสูจน์ทำนองเดียวกับหลัก Res Ipsa Loquitur ของคอมมอนลอว์มาใช้ในคดีละเมิดทางวิชาชีพ ของสถาปนิกและ วิศวกรในโครงการก่อสร้างไม่ได้เพราะหลัก Res Ipsa Loquitur นั้นจะ นำมาใช้กับกรณีของเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่โจทก์สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า จำเลยเป็นผู้ควบคุมนการดำเนินงานนั้นตามลำพังและเป็นเหตุทำให้เกิดความ เสียหายขั้น โดยไม่มีส่วนการกระทำของโจทก์และบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยว ข้อง แต่ในกรณีของการทำงานของสถาปนิกและวิศวกรในงานก่อสร้างจะ ต้องมีการทำงานของบุคคลร่วมกันหลายฝ่าย อาทิเช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้รับ เหมา ผู้จัดการโครงการเป็นต้น การจะบัญญัติกฎหมายเพื่อผลักภาระการ พิสูจน์ไปยังสถาปนิกและวิศวกรโดยตรงจึงไม่เหมาะสม เพราะในกรณีที่มีคน หลายคนเข้ามาควบคุมร่วมกับจำเลย โจทก์ย่อมพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเป็น เพียงหนึ่งในหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องนั้นและจะพิสูจน์ว่าความประมาทของจำ เลยเป็นส่วนหนึ่งของความประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติของงานสถาปนิกและวิศวกรในงานทุกประเภทและ ทุกลักษณะซึ่งในปัจจุบันนี้มีกำหนดไว้เพียงบางลักษณะเท่านั้น ข้อกำหนดดัง กล่าวนี้จะมีลักษณะเป็นกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ตาม มาตรา 422 ซึ่งจะมีผลให้สถาปนิกหรือวิศวกร ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ผิด อนึ่ง สัญญาว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกรมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ จึง ต้องนำเอาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาว่าจ้างทำของมาใช้บังคับ โดยอนุโลม แต่เนื่องจากงานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบเป็นงานที่ไม่มี รูปร่าง จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ผลงานของงานให้คำปรึกษาและงานออก แบบ ในเบื้องต้นจะเป็นเพียงข้อมูลจากการที่ได้ทำการศึกษาและวิจัย หรือเป็น เพียงความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฎเป็นแผนผังตัวเลขและรายละเอียดในแบบก่อ สร้างเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น ผลงานดังกล่าวจะบกพร่องหรือไม่ โดยสภาพไม่อาจปรากฎให้เห็นได้ จะต้องมีการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ หรือ แบบก่อสร้างเหล่านี้ไปก่อสร้างต่อไปอีก จึงจะสามารถทราบได้ว่าสิ่งเหล่านี้มี ความบกพร่อง หรือไม่ ซี่งกว่าจะนำเอาผลงานดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประ โยชน์ในการก่อสร้างมักจะเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สถาปนิกและ วิศวกรส่งมอบผลงาน จึงไม่สามารถนำเอามาตรา 600,601 มาปรับใช้ได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยบทบัญญัติอายุความทั่วไป ตามมาตรา ๑๖๔ ซึ่งมี อายุความ 10 ปีนับแต่ขณะที่ผู้ว่าจ้างอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ซึ่งได้แก่วันที่ ปรากฎความเสียหายของงานก่อสร้าง เพราะกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการที่ ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่ง มูลหนี้ส่วนอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างในทางละเมิดตาม มาตรา 448 ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด นั้น เป็นผลทำให้สถาปนิกและวิศวกรต้องคอยพะวงว่า เมื่อใดผลงานของตน จึงจะถูกนำไปใช้ก่อสร้าง และเมื่อใดสิ่งก่อสร้างนั้นจะปรากฎความเสียหายขึ้น ซึ่งจะเป็นวันที่อายุความเริ่มนัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่วามเสียหาย ของสิ่งก่อสร้างมิได้ปรากฎออกมาให้เห็นชัดเจนในทันที แต่ค่อย ๆ สึกกร่อน แตกเป็นรอยร้าวทีละเล็กทีละน้อย นัยแต่วันก่อสร้างเสร็จจนกระทั่งสิ่งก่อ สร้างพังทลายหรือเกิดความเสียหายนั้น จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า กรณีสิ่งก่อ สร้างชำรุดบกพร่องโดยมิได้ปรากฎออกมาให้เห็นชัดในทันทีแต่ค่อย ๆ สึก กร่อนแตกเป็นรอยร้าวทีละเล็กทีละน้อย จะถือว่าสิ่งก่อสร้างเสียหายได้ก็ต่อ เมื่อรอยร้าวดังกล่าวทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดความชำรุด จนเป็นการเสื่อมเสีย หรือเสื่อมประโยชน์ตามสภาพของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ สำหรับการกำหนดค่าเสีย หายนั้นจากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การกำหนดค่าเสียหายทางสัญญา มีจุดมุ่ง หมายเพื่อให้เจ้าหนี้ได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือมีประโยชน์เหมือนกับว่าได้มี การชำระหนี้กันสมบูรณ์แล้ว จึงเรียกค่าเสียหาย ได้ทั้งขาดทุนและกำไร แต่ ต้องมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกับจำนวนที่เขาต้องสูญเสียหรือขาดไป ฉะนั้น ความเสียหายที่โจทก์จะได้รับต้องเป็นความเสียหายตามปกติที่เกิดขึ้นจากการ ไม่ชำระหนี้และความเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษหากจำเลยควรจำได้ คาดเห็นหรืออยู่ในความคาดเห็นของจำเลยว่าจำมีขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิด สัญญาก่อนที่จะมีการไม่ชำระส่วนการกำหนดค่าเสียหายในทางละเมิด มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักให้อยู่ในดุลยพินิจของ ศาสที่จะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ไม่จำกัด เฉพาะความเสียหายตามปกติที่ ควรคาดเห็นได้เท่านั้น จำเลยต้องรับผิดแม้เป็น ความเสียหายที่ไม่อาจคาดเห็นได้ ซึ่งมีผลเกิดจากการกระทำละเมิดของตน โดยตรงและไม่ไกลกว่าเหตุ สำหรับการกำหนดวันที่เป็นฐานของการประเมิน ค่าเสียหายต้องคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา การประเมินราคาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย ณ วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ ปรากฎความเสียหายของสิ่งก่อสร้างกับวันที่ศาลพิพากษาให้ชดใช้นั้นอาจทำให้ โจทก์ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางแก้ปัญหาจึงควรถือเอาวันแรกที่ปรากฎข้อ เท็จจริงว่าโจทก์พร้อมที่จะทำการซ่อมแซมได้เป็นวัน คำนวณราคาทรัพย์ กรณี ที่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าจะเริ่มซ่อมแซมได้ในวันใดก็ถือว่าวันที่โจทก์ฟ้องคดี เป็นวันประเมินราคา โดยเหตุผลในทางการพาณิชย์ซึ่งผู้เสียหายมักเลื่อนการ ซ่อมแซมออกจนกว่าจะปรากฎผลทางคดีฉะนั้น วันที่โจทก์ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็น วันที่ล่าสุดที่โจทก์พร้อมจะลงมือซ่อมแซมความเสียหายได้ และฝ่ายโจทก์ก็จะ ได้ไม่ผิดหน้าที่ที่ต้องบรรเทาความเสียที่จะเกิดกับตนด้วย สถาปนิก

The Lobster
The Lobster

The Lobster stories of the decade My dream or our dream Yorgos movies are like a train in a theme park where we sit and let our brains clear. And ready to drift into the world that he wants to present In this story, he takes us to love in a dark, emotionless world.Everyone has their own logic and we enjoy trying to figure out their way of thinking. Which is so strange that we have to laugh in many scenes, but when the script is violent, it is so cruel and emotional. It’s a strange love movie that is definitely not like any other movie. ดูหนังออนไลน์

Pinterest
Pinterest

Pinterest ชอบแต่งบ้านจะต้องดูเว็บเหล่านี้ได้เพลินๆ เกินชั่วโมงแน่ๆ เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบและรวบรวมข้อมูลได้ดีมากๆ เริ่มต้นกันที่ “Pinterest” เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบและรวบรวมข้อมูลได้ดีมากๆ ซึ่ง Pinterest เป็นเหมือนคลังรูปภาพขนาดใหญ่ หลากหลายแขนง หลากหลายหมวดหมู่ โดยรูปทั้งหมดเกิดจากการที่ผู้ใช้งาน Pin รูปจากที่ต่างๆ ในเว็บไซต์อื่นๆ มาเก็บไว้บน Pinterest ทำให้ใน Pinterest มีรูปภาพเยอะมากๆ และที่สำคัญคือมีแต่รูปสวยๆ ทั้งนั้นเลยครับ เราสามารถค้นหาสิ่งที่เราต้องการจากช่อง Search ได้เลย เมื่อเราเสิร์ช เว็บไซต์จะแสดงผลเป็นกลุ่มรูปภาพตาม Keyword ที่เราค้นหา ซึ่งภาพไหนเราถูกใจ สามารถ Pin รูปนั้นๆ ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ได้ ใน Pinterest จะมีส่วนที่เรียกว่าเรียกว่า Board ด้วย ทำให้เราสามารถจัดระบบ ระเบียบ กลุ่มของ Reference Image ไว้ได้เป็นหมวดหมู่ จะเรียกใช้งานตอนไหน ก็สบายมากๆ และที่สำคัญ Pinterest เก่งมากเรื่องการแสดงผลรูปที่สวยมาเรียงกันต่อเนื่องไม่ขาดสาย เรียกได้ว่าถ้าหลงเข้ามาใน Pinterest แล้วจะนั่ง Pin กันไปเพลินๆ รู้ตัวอีกทีก็มีรูปเต็ม Board ไปแล้วจ้า  ออกแบบบ้าน

แบบบ้านขนาดเล็ก
แบบบ้านขนาดเล็ก

แบบบ้านขนาดเล็ก ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าจำนวนประชากรที่ขยายเพิ่มขึ้น วันนี้ได้รวบรวมแบบบ้านขนาดเล็กพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตร.ม. มาให้เพื่อนๆ ชาวเว็บที่กำลังจะสร้างครอบครัวได้ลองชมกัน

 

1. แบบบ้านชั้นเดียวหน้าแคบ หลังคาทรงจั่ว ออกแบบเรียบง่ายกะทัดรัด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 90 ตร.ม.

2. แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นขนาดเล็ก ทรงเพิงหมาแหงน ผนังปูนเปลือย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 45 ตร.ม.

3. แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียว พร้อมระเบียงกว้างสำหรับนั่งชิล เหมาะทำเป็นรีสอร์ทต่างจังหวัด ออกแบบบ้าน

4. แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น โทนสีเทาเรียบง่าย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยกะทัดรัด 79 ตร.ม.

 

 

Poetry
Poetry

Poetry จัดเต็มโปรแกรมหนัง หนังน่าดูทั้งหนังไทย หนังเทศ ขนมาประชันกันเพียบ บทกวีที่ช่วยเยียวยาชีวิตจากสังคมอันบิดเบี้ยว

เป็นเรื่องราวของหญิงชราที่พบว่าตนเองเป็นโรคอัลไซเมอร์ ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเธอคือการเรียนเขียนกลอนและเธอก็ทำได้ดี ส่วนหนึ่งทำงานหาเงินในอาชีพที่ไม่ค่อยน่าทำเท่าไร อีกส่วนหนึ่งต้องจัดการกับปัญหาของหลานชายของเธอ ที่เธอกำลังสงสัยว่าเขาได้ทำเรื่องเลวร้ายบางอย่างมา สิ่งที่อีชางดงทำได้เก่งสุด ๆ คือ เขารู้วิธีดึงเสน่ห์ตัวละครที่มีอดีตอันขมขื่นออกมาได้อย่างงดงาม พร้อมกับการหักมุมด้วยวิธีพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการให้เราหักมุมหนังด้วยตัวของเราเอง! และเข้าใจเนื้อหาของเรื่องในส่วนที่ไม่ได้เล่าออกมา! เช่น “ยายคนนั้นอาจจะเคย…มาก่อน” “เขาคนนั้นอาจจะเคย…มาก่อน”  “เหตุการณ์นั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริง?” มันเป็นช่องว่างวิเศษที่เหมือนว่ามีเเต่อีชางดงเท่านั้นที่ทำอะไรเเบบนี้ได้ การตกผลึกทางความคิดหลังจากได้ดูหนังของเขาทำให้มาตรฐานในการดูหนังของเราเปลี่ยนไป ดูหนังออนไลน์

Hereditary
Hereditary

Hereditary อัดแน่นด้วยหนังน่าดูทั้งหนังไทย หนังเทศ ขนมาประชันกันเพียบ สูญเสีย หมดสิ้นให้ถึงขีดสุด เหมือนฝันร้ายที่เราอยากจะตื่น Hereditary ( 2018 ) “ สูญเสีย หมดสิ้นให้ถึงขีดสุด เหมือนฝันร้ายที่เราอยากจะตื่น ”

เป็นหนังจิตวิทยาที่หลอกหลอนเราทุกระดับชั้นจริง ๆ เริ่มตั้งแต่ความสยดสยองทั่วไปด้วยภาพติดตา ความโกรธเกรี้ยวรุนแรง ความหดหูจากความสูญเสีย ลุกลามไปถึงความเศร้าลึกจนไร้ซึ่งความหวังใด ๆ เป็นหนังที่ดูยากเรื่องหนึ่งที่แฟน ๆ Horror ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด ดูหนังออนไลน์

The Witch
The Witch

The Witch หนังออนไลน์ ดูเพลินสนุกครบครัน จบที่เว็บเดียว หลังจากหนังเรื่องนี้ได้ออกฉาย แนวทางของหนัง Horror The Witch ( 2015 ) “ เราอาจจะเป็นต้นเหตุเสียเอง? ” หลังจากหนังเรื่องนี้ได้ออกฉาย แนวทางของหนัง Horror เรื่องอื่น  ๆ ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไป กลายเป็นหนังแนวสยองขวัญเเบบ The witch แทน ที่ค่อย ๆ บีบ ค่อย ๆ นวดคนดูไปเรื่อย ๆ ด้วยเสียง ด้วยบรรยากาศหลอน ๆ  ด้วยการแสดงนิ่ง ๆ อึ้งสลับกับอาการคลุ้มคลั่งที่เดาทางไม่ถูก ด้วยงานด้านภาพ ด้วยคอนเซ็ปต์ง่าย ๆ ด้วยการใช้องค์ประกอบในฉากที่น้อยนิดแต่เน้นการแสดง  ด้วยจังหวะที่น่าสนใจเพื่อควบคุมความรู้สึกคนดู ดูหนังออนไลน์